وکیل قراردادها

وکیل قراردادها در اصفهان

قرارداد درحقیقت یک سند حقوقی بین طرفین است که به منظور کتبی‌سازی حقوق و تکالیف هر طرف تنظیم می‌شود. در تنظیم قرارداد درکنار ذکر آن‌چه باید انجام دهید و آن‌چه باید درحق شما انجام شود، عقوبت حقوقی عدم تعهد نسبت به این مسئله هم قید می‌شود.
وکیل چک

وکیل چک برگشتی

چک سندی است تجاری که به موجب آن شخص اعتباری را به دارنده‌ی چک منتقل می‌کند و مطابق با ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.
تماس سریع