(مراحل و نحوه ارائه خدمات)

 

۱- عنوان و مطرح نمودن موضوع به صورت تلفنی و یا حضوری در دفتر توسط موکل

۲- حضور در دفتر وکالت و بررسی موضوع و تحویل شواهد و مدارک جهت مطالعه از طرف موکل به وکیل

۳- تحقیق و بررسی موضوع و مدارک جهت یافتن راهکارهای مناسب از طرف وکیل

۴- مشاوره به موکل جهت حل و فصل موضوع بدون وکالت (درصورتی که نیاز به وکالت نباشد)

۵- تماس و ارتباط با طرف مقابل موکل جهت حل و فصل موضوع در صورت امکان و توافق موکل

۶- نهایتاً اخذ وکالت و مدارک از موکل و بستن قرارداد وکالت و توضیح مراحل وکالت به موکل

تماس سریع